ரோட்டில் காய்கறி விற்று கொண்டிருந்த 80 வயது பாட்டியை இந்த யானை செய்ததை பார்த்தால் அ தி ர் ச் சி யா கி டு வீ ங் க…!!! எங்களது தளத்துக்கு வந்தமைக்கு நன்றி எங்களது தளத்தில் உங்க ளுக்கு தேவை யான சினிமா, பொழுதுபோக்கு, அரசியல், அறிவியல், ஆ ன் மி க ம், பி க் பா ஸ் மற்றும் சின் ன த் தி ரை சார்ந்த செய்திகளை உடனுக்குடன் அ றி ந் து கொள்ள எங்களது ப க் க த் தை நா டு ங் க ள். மேலும் உ ல க த் தி ல் நடக்கும் வினோ த ச ட ங் கு க ள், வி னோ த வி ஷ ய ங் க ள் பற்றியும் சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ளாமல்.

ரோட்டில் காய்கறி விற்று கொண்டிருந்த 80 வயது பாட்டியை இந்த யானை செய்ததை பார்த்தால் அ தி ர் ச் சி யா கி டு வீ ங் க…!!!மேலும் உலக நி க ழ் வு க ளை அதிகபட்ச உண்மை தன்மையுடன் அறிந்து கொள் ளலாம். கலாச்சாரம், தினசரி ராசி பலன்,   வருடாந்திர ரா கு கே து சனி பெயர்ச்சிகளின் தகவல்கள், ஜோதிடம், ஆ ன் மீ க த ள ங் க ளி ன் வரலாறு போன் றவை குறித்து மு டி ந் த ள வு  த ர வு க ளை ஆராய்ந்து அதிகபட் ச உண்மையான தகவல்களை ப தி விட் டு வருகிறோம்.

ரோட்டில் காய்கறி விற்று கொண்டிருந்த 80 வயது பாட்டியை இந்த யானை செய்ததை பார்த்தால் அ தி ர் ச் சி யா கி டு வீ ங் க…!!! மேலும்  உங்களக்கு ஏதேனும் வி ஷ ய ங் க ள் குறித்து த க வ ல் தேவைப்பட்டால் அதுகுறித்து க மெ ண் ட் பகுதியி ல் பதிவிடுங்கள். நாங்கள் அது சார்ந்த செய்திகள் அடங்கிய ப திவுகளை எங்களது த ள த் தி ல்.

ரோட்டில் காய்கறி விற்று கொண்டிருந்த 80 வயது பாட்டியை இந்த யானை செய்ததை பார்த்தால் அ தி ர் ச் சி யா கி டு வீ ங் க…!!! மேலும்  எங்கள து த ள த் தி ல் பதிவிடும் வீடியோ குறித்த நிறைகள், கு றை க ள் இருப்பின் வீ டி யோ ஓ ன ரி ட ம் தெரியுங்கள். ந ன் றி. இதோ வீடியோ.

By admin